Pozostała działalność

Działalność według Krajowego Rejestru Sądowego

 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • naprawa i konserwacja maszyn
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzetu i wyposażenia
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Działalność według umowy spółki

 • wydobywanie węgla kamiennego
 • wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • pozostałe drukowanie
 • wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • produkcja aluminium hutniczego
 • produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • odlewnictwo metali lekkich
 • produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • produkcja pojemników metalowych
 • produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów 1 sprężyn
 • produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • produkcja maszyn do obróbki metalu
 • produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • naprawa i konserwacja maszyn
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • demontaż wyrobów zużytych
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • roboty związane z budową dróg i autostrad
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • przygotowanie terenu pod budowę
 • wykonanie instalacji elektrycznych
 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowy i klimatyzacyjnych
 • wykonanie pozostałych instalacji budowlanych
 • tynkowanie
 • zakładanie stolarki budowlanej
 • posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian
 • malowanie i szklenie
 • wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • sprzedaż hurtowa odpadów 1 złomu
 • sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • transport drogowy towarów
 • magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • działalność w zakresie architektury
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni