GÓRNICTWO

Założenia projektowe/konstrukcyjne, w tym organizacyjne dla celów zastosowania dokumentacji technicznej konstrukcyjnej/wykonawczej/ produkcyjnej przenośników taśmowych systemów transportu technologicznego) – wersja elektroniczna / papierowa do wykorzystania w krajowych i zagranicznych zakładach górniczych, firmach okołogórniczych i innych.

Podstawa prawna do zastosowań w przemyśle wydobywczym:

a/ wykaz dyrektyw Unii Europejskiej i krajowe akty prawne

1.
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późn. zm., tekst jednolity
(Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.)

2.
Dyrektywa 2006/42/WE (Maszynowa)

3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228)

4.
Dyrektywa 94/9/WE (ATEX)

5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
(Dz. U. Nr 263, poz. 2203)

6.
Dyrektywa 2006/95/WE (LVD)

7.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
(Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

8.
Dyrektywa 2004/108/WE (EMC)

9.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556)

10.
Dyrektywa 2009/104/WE – minimalne wymagania

11.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

12.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
(Dz. U. Nr 178, poz. 1745)

b/ Pakiet Towarowy

1.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE

2.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

3.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

c/ Prawo Geologiczne i Górnicze

1.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze
(Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981)

2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1169)

3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
(Dz. U. Nr 124, poz. 863)

4.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
(Dz. U. Nr 99, poz. 1003)

5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
(Dz. U. Nr 80, poz. 695)

6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
(Dz. U. Nr 249, poz. 1853)

Zakładane możliwości wykorzystania/zastosowania baz projektowych

Zakładane możliwości wykorzystania/zastosowania Utworu/przedmiotu praw pokrewnych określonego jako:

 1. dokumentacja techniczna przenośników taśmowych – baza projektowa,
 2. projektowa – wykonawcza (konstrukcyjna, bazowa)
  typ – moc – konstrukcja nośna
  wersja elektroniczna nośnik CD/papierowa*
  na rynku krajowym/zagranicznym, na następujących polach eksploatacji:dla celów:

  1. projektowych nowych urządzeń w oparciu krajowe akt prawne i dyrektywy UE
  2. serwisowych
  3. adaptacyjnych
  4. remontowych
  5. modernizacyjnych
   nowych lub istniejących urządzeń powstałych lub powstających w oparciu o istniejącą dokumentację /utwór/ i inne, z poszanowaniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ochrony patentowej, zastrzeżeń patentowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, własności intelektualnej – przy zastosowaniu typowych części handlowych – poprzez:

   • przeglądanie Utworu z opcją jego przerysowań, szkiców, itp., w tym pozyskanie obrazu (np. zdjęcie, film… ),
   • utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – określoną techniką (techniką drukarską,reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lub analogową), inne, w tym kopiowanie, fotografowanie, skanowanie i inne określonych fragmentów (części) Utworu,
  6. produkcyjnych, wg uwag: wg załącznika oraz patrz pkt 3, 4, 5 – na rachunek własny, w kooperacji, na zlecenie, w tym zlecenie osób trzecich, w spółce celowej, grupie kapitałowej lub korporacji, inne…uwagi:
   dokumentacje (-ę) konstrukcyjne (-ą) należy traktować jako bazowe (-ą), w oparciu o które (-ą) można rozwijać ich (-jej) konstrukcje i nadążać za potrzebami rynku…

  Przenośniki taśmowe stosowane są do transportu różnego rodzaju materiałów (sypkich, kawałkowych, zbrylonych oraz ładunków jednostkowych). W przypadku transportu materiałów pylistych i pyłotwórczych stosuje się przenośniki w wersji zakrytej. Przenośniki projektowane i produkowane są w szerokim zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

  Transport może odbywać się w poziomie lub pod kątem. Transport materiału odbywa się na taśmie sprzęgniętej ciernie z bębnem napędowym, który obracając się przewija taśmę po zestawach krążnikowych oraz bębnach kierujących i bębnie zwrotnym.

  Rozładunek można dokonać bezpośrednio z bębna napędowego lub zwrotnego (w przypadku przenośników rewersyjnych) bądź w dowolnym miejscu przenośnika poprzez zastosowanie odpowiednich zrzutni stałych lub przejezdnych w postaci przejezdnego wózka zrzutowego.

  Dla zapewnienia stałego napięcia taśmy stosuje się mechanizmy napinające (śrubowe, pętlicowe, grawitacyjne ciężarowe itp.). Bęben napędowy przenośnika można napędzać: motoreduktorem, napędem hydraulicznym lub elektro bębnem. Istnieje możliwość zastosowania także sprzęgieł w różnych konfiguracjach.

  Przy zastosowania napędu hydraulicznego istnieje możliwość bezpośredniej współpracy z przesiewaczem lub kruszarką.

 1. dla celów sprzedaży, dzierżawy, licencji (projekt umowy licencji niewyłącznej w dalszej części materiału…), inne…w odniesieniu do Utworu jako całości, zakładane możliwości zastosowania:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie – na przykład utrwalanie określoną techniką (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), inne, w tym kopiowania,
  • obrót egzemplarzy, na których Utwór utrwalono,
  • wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – licencja),
  • dystrybucja Utworu w jakikolwiek sposób,
  • wystawienie, wyświetlenie /wyświetlanie/, odtworzenia oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • wprowadzenie Utworu/przedmiotu praw pokrewnych, jak i jego części, do pamięci komputerów i innych nośników oraz zezwalania na dokonywanie przez użytkowników zwielokrotnienia w ramach dozwolonego użytku,
  • rozpowszechnianie Utworu on-line.
 2. dokumentacja w przedstawionej formie może mieć ponadto zastosowanie:
  • w produkcji zupełnie nowego przenośnika (od podstaw) oraz w produkcji części zamiennych lub remontowaniu wybranych podzespołów przenośnika;
   1. produkcja nowego przenośnika taśmowego wymaga dokumentacji rysunkowej kompletnej,
    zgodnej z wykazem części znajdującym się na rysunku złożeniowym danego przenośnika taśmowego;
   2. dokumentacja do celów remontowych lub wykonywania części zamiennych – jej zawartość powinna być kompletna w odniesieniu do zespołu, który ma być remontowany lub który ma być wykonywany jako zamienny.
 3. producent przenośnika jako nowy podmiot na rynku tego typu urządzeń, nie posiadający doświadczenia w produkcji i serwisowaniu, powinien uzupełnić/skompletować przedmiotową dokumentację techniczną jako kompletną, a nie tylko jako konstrukcyjną, uzupełniając na każdym rysunku załączonej dokumentacji konstrukcyjnej tabliczki rysunkowe, pozwalające na identyfikację każdego rysunku;
  dokumentacja winna posiadać wypełnione wszystkie pola pozwalające na identyfikację danego elementu lub zespołu, ale także wykonawcy rysunku, tj. dane firmy, do której przynależy i dane osobowe wykonawców poszczególnych rysunków, nadto należy dokonać doboru taśmy przenośnikowej
 4. nieścisłości lub błędy wymiarowe korygować w trakcie produkcji pierwszego egzemplarza (prototypu) przenośnika, współpracując z sobą, np.: konstruktor przenośnika i technolog producenta przenośnika.

Zakład górniczy – dopuszczenia wyrobów

W ruchu zakładu górniczego stosuje się wyroby, które:

 1. spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, określone w odrębnych przepisach, lub
 2. zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 15, spełniają wymagania techniczne określone w tych przepisach, zwane dalej „wymaganiami technicznymi”, zostały dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych oraz oznakowane w sposób określony w tych przepisach,
  lub
 3. zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 120 rozporządzenie w sprawie prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych ust. 1 lub 2 oraz spełniają wymagania określone w tych przepisach.

Decyzję w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwaną dalej „dopuszczeniem”, wydaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, jeżeli wyrób spełnia wymagania techniczne.

Przed złożeniem wniosku o wydanie dopuszczenia wyrób podlega badaniom, w oparciu o wymagania techniczne, dokonywanym w akredytowanej jednostce certyfikującej wyroby.

Jeżeli wyrób został:

 1. zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Republice Turcji,
 2. zgodnie z prawem wyprodukowany w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje dopuszczenie na podstawie dokumentów załączonych do wniosku, z wyłączeniem przepisów ust. 2 i 3. Odmowa wydania dopuszczenia następuje wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa w stopniu odpowiadającym temu, jaki przewidują wymagania techniczne.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia są:

 1. producent, jego upoważniony przedstawiciel, w rozumieniu art. 5 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662), dystrybutor lub importer wyrobu, zwani dalej „dostawcami wyrobu”;
 2. dostawca wyrobu finalnego – w przypadku wyrobów składających się z podzespołów wykonywanych przez różnych producentów;
 3. przedsiębiorca, który wykonał lub nabył wyrób i zamierza stosować go w ruchu własnego zakładu górniczego, lub inny podmiot, który wykonał lub nabył wyrób – w przypadku wyrobów wykonanych lub zakupionych jednostkowo.

Wniosek o wydanie dopuszczenia zawiera:

 1. określenie wyrobu;
 2. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia, przez wskazanie jego formy prawnej oraz dowodu jego istnienia, w szczególności wypisu ze stosownego rejestru, oraz jego siedziby, a także osób upoważnionych do działania w jego imieniu, przez podanie ich imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego;
 3. określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.

Do wniosku o wydanie dopuszczenia załącza się następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim:

 1. ogólny opis wyrobu wraz ze wskazaniem proponowanego miejsca umieszczania znaku dopuszczenia;
 2. niezbędne obliczenia projektowe parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładu górniczego;
 3. rysunki lub schematy dotyczące wyrobu, jego układów oraz podzespołów, od których zależy bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe;
 4. wyniki badań wyrobu;
 5. deklarację producenta albo podmiotu wymienionego w ustawie – w przypadku wykonania wyrobu jednostkowo, dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań technicznych, albo deklarację dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa w stopniu odpowiadającym temu, jaki zapewniają wymagania techniczne – w przypadku wyrobów, o których mowa w ustawie;
 6. dokumenty potwierdzające dokonanie oceny zgodności, jeżeli są wymagane przez odrębne przepisy, w tym wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
 7. certyfikat systemu zarządzania jakością lub informację o innym sposobie udokumentowania powtarzalności cech wyrobu – w przypadku produkcji więcej niż 1-go egzemplarza wyrobu;
 8. dokumentację techniczno-ruchową wyrobu zawierającą następujące informacje wymagane do jego prawidłowego i bezpiecznego stosowania:
  1. dane techniczne,
  2. identyfikację zagrożeń powodowanych przez wyrób w czasie jego stosowania,
  3. instrukcje bezpiecznego stosowania wyrobu oraz informację o konieczności podejmowania szczególnych środków bezpieczeństwa,
  4. warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów, konserwacji, napraw i regulacji.

W przypadku wyrobów, o których mowa w ustawie, zamiast dokumentów wymienionych w ustawie, do wniosku o wydanie dopuszczenia załącza się, sporządzone w języku polskim, dokumenty stanowiące podstawę wyprodukowania lub dopuszczenia wyrobu do obrotu, w szczególności wyniki jego badań.

Jeżeli wymagają tego szczególne względy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w ruchu Zakładu górniczego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może przed wydaniem dopuszczenia nakazać, w drodze postanowienia, przeprowadzenie prób wyrobu w ruchu zakładu górniczego.

Dopuszczenie wydaje się na czas nieokreślony.

Dopuszczenie określa:

 1. wyrób;
 2. zakres i warunki stosowania wyrobu;
 3. znak dopuszczenia oraz sposób trwałego i czytelnego umieszczania znaku dopuszczenia na każdej jednostce wyrobu;
 4. dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowiązany przekazać użytkownikowi;
 5. czas przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 7, przez podmiot określony w ust. 5 oraz warunki ich udostępniania;
 6. zakres dozwolonych zmian wyrobu, które mogą być dokonane, w okresie ważności dopuszczenia, przez producenta albo podmiot wymieniony w ust. 5 pkt 3 – w przypadku wykonania wyrobu jednostkowo.

Zmiany, o których mowa w ust. 11 pkt 6, nie mogą dotyczyć:

 1. obniżenia wytrzymałości poszczególnych elementów wyrobu;
 2. cech wyrobu, których zmiana może powodować ograniczenie zakresu jego stosowania lub wymaga zmiany warunków jego stosowania;
 3. wyposażenia wyrobu, które służy do zwalczania zagrożeń naturalnych oraz zagrożenia pożarowego;
 4. zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych wyrobu, jeżeli obniżają poziom bezpieczeństwa;
 5. miejsca obsługi i jego zabezpieczeń oraz systemów sterowania wyrobem;
 6. osłon części ruchomych wyrobu;
 7. zakresu stosowania wyrobu.

W przypadku wprowadzenia zmiany w dopuszczonym wyrobie przez podmioty określone w ust. 5, wprowadzający zmianę powiadamia o niej podmiot, który poddał wyrób badaniom, oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Jeżeli wyrób nie spełnia wymagań technicznych mających wpływ na poziom jego bezpieczeństwa, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może uchylić lub zmienić dopuszczenie.

Rada Ministrów, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, w tym bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. wykaz wyrobów;
 2. wymagania techniczne dla wyrobów;
 3. znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami.

Spektrum odbiorców/użytkowników systemów transportu technologicznego:

 • górnictwo węgla kamiennego,
 • górnictwo odkrywkowe – kopalnie węgla brunatnego,
 • kopalnie odkrywkowe surowców drogowych,
 • kopalnie: piasku, kruszyw, surowców mineralnych, surowców skalnych, granitu, dolomitu,
 • kopalnie wapienia, siarki, miedzi, rud, soli, barytu, gipsu, anhydrytu, kwarcytu, bazaltu,
 • zakłady przetwórstwa siarki, zakłady chemiczne, zakłady górnicze,
 • zakłady kredowe, produkcji silikatów, kamienia naturalnego
 • mechanizacja budownictwa i górnictwo skalne,
 • przemysł metalowy, motoryzacyjny, linie montażowe, przemysł nawozów sztucznych,
 • cementownie, cukrownie, huty (odlewnie), koksownie,
 • elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie,
 • zakłady eksploatacji kruszyw (w tym kruszyw łamanych), produkcji zapraw (klejów),
 • zakłady eksploatacji i przerobu kamienia, zakłady przeróbki węgla,
 • zakłady przemysłu i przetwórstwa wapienniczego,
 • zakłady surowców ogniotrwałych,
 • zakłady kamienia budowlanego,
 • zakłady przeróbcze piasków szklarskich,
 • kombinaty cementowo-wapiennicze,
 • kopalnie i zakłady wzbogacania kwarcytu,
 • kopalnie skalnych surowców drogowych,
 • kopalnie i zakłady wzbogacania surowców ceramicznych i ekologicznych,
 • przedsiębiorstwa robót drogowych,
 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • przedsiębiorstwa ceramiki budowlanej,
 • przedsiębiorstwa produkcji materiałów drogowych,
 • drukarnie, fabryki papieru, przemysł tytoniowy,
 • przedsiębiorstwa produkcji materiałów kamiennych (kamieniołomy),
 • przedsiębiorstwa wydobycia i obróbki marmuru,
 • porty, instalacje do spalania odpadów, instalacje do transportu pyłów,
 • przetwórstwo rolno-spożywcze, zakłady tłuszczowe, inne.

Działamy głównie na rynku realizacji kompleksowych systemów transportu technologicznego i magazynowania. Produkty naszej firmy mogą być cenowo konkurencyjne, wysokiej jakości, zapewnią konfigurowanie bardzo elastycznych układów transportowych i technologicznych.

Oferujemy generalne wykonawstwo wraz z projektowaniem (dokumentacja spełniająca wymagania określone przepisami prawa w zakresie – patrz niżej), montażem, serwisem i szkoleniem.

Misja gospodarcza przedsiębiorstwa

Dostarczymy maszyny i urządzenia w oparciu o własne projekty, według indywidualnych wymagań klienta, zgodnie z normami krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi.
Zorientowani jesteśmy na ciągłe doskonalenie jakości we wszystkich obszarach naszego działania.
Do wspomagania prac projektowych wykorzystywane są/mogą być wysokiej jakości systemy CAD i inne.
Zastosowanie naszych produktów spowoduje skrócenie u użytkownika własnej produkcji, zwiększając tym samym wydajność procesu produkcyjnego, poprawi jakość wyrobów, zapewni miejsca pracy, inne…

Zapewnimy serwis oraz możliwość stałej modernizacji, w tym również remontów. Śledząc rozwój systemów transportowych w świecie, potrafimy dostarczyć produkty o wysokich parametrach funkcjonalnych. Główne usprawnienia to w wysokim stopniu unifikacja zespołów, wzajemna wymienialność podzespołów, możliwość jednorodnego usprzętowienia ciągów technologicznych.

Oferta przedsiębiorstwa obejmuje:

 • transport technologiczny podwieszony,
 • transport technologiczny naziemny, w tym:
  • przenośniki taśmowe montażowe i przesyłowe,
  • przenośniki taśmowe wysuwne,
  • przenośniki wałkowe i rolkowe (napędzane i nie napędzane),
  • przenośniki taśmowe do wiórów,
  • przenośniki zgarniakowe do odpadów blach,
  • przenośniki do materiałów sypkich i drobnych,
  • przenośniki taśmowe do odstawy ciągłej, transportu ludzi i materiałów,
  • przenośniki taśmowe z taśma prostą,
  • przenośniki taśmowe nieckowe, pochyłe grawitacyjne,
  • przenośniki taśmowe przejezdne,
  • przenośniki taśmowe stacjonarne,
  • przenośniki taśmowe podwieszane.

Typoszereg
przenośników taśmowych
(części zamiennych) stałych, powierzchniowych, górniczych:

 • Pioma 1000, 1200, 1200 C (wersja P, V), 1200 Bg, 1200 BG, 1400, 1600,
 • Gwarek 800, 1000, 1000 – t/Piast/Ziemowit, B-1000, 1200, B-1200 S, 1200 – t/Piast/Ziemowit, 1400,
 • Mifama 800, 800/1, 1000, 1000/1, 1000/2, 1000/4, 1200, 1200/2, 1200/4,
 • PTG 650 (20/650), 800 (32/800), (50/800) 1000 (50/1000),
 • PTGm 650, 800 (50/800), ( 75/800 ), 1000 (50/1000),
 • PTGM 800 (50/800), (75/800), 1000, (50/1000), (75/1000),
 • PTS (Zremb) 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
 • PTZ 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
 • PTP 500, 650, 800, 1000 (przewoźne z podwoziem i bez podwozia, przenośne z elektro bębnami
  i z silnikami elektrycznymi),
 • BETHART (500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000),
 • KPT (500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000),
 • PTRp-BETHART 650, 800,
 • PTRs-BETHART 650, 800,
 • inne ( j.n. ).

Typoszereg przenośników taśmowych (części zamiennych)
stałych, powierzchniowych, górniczych – (rozwinięcie):

 • Pioma:
  1. 1000, 1200, 1200 C – wersja P, 1200 C – wersja V, 1200 Bg, 1200 BG, 1400, 1600,
 • Gwarek:
  1. 800 (trasa rurowa), 1000, 1000 – t/Piast, 1000 – t/Ziemowit, B-1000 , B-1000 – odmiana
   z napędem NPz-1000, 1200 – odmiany: t/ Ziemowit, 4×90 kW t/Piast, 2×132 kW, 4×132 kW t/Piast, profil: prostokątny, trasa rurowa, trasa linowa, 2 x90 kW t/Piast, B-1200 S, 1200 – t/Piast, 1400,
 • Mifama: 800, 800/1, 1000, 1000/1, 1000/2, 1000/4, 1200, 1200/2, 1200/4,
  MIKOŁÓW 80:
  uwaga: konstrukcja nośna – sztywna z kątownika)
  lub jako linowa (stojąca na spągu lub podwieszana);
  przekładnia 2-stopniowa z wałem czynnym prostopadłym do wału biernego (układ lewy lub prawy)

  1. 800 (50/800), 800 (75/800), 1000, (50/1000),
  2. 1000 (75/1000),
 • PTG:
  1. 650 (20/650)*, 800 (32/800 )*, 800 (50/800)*, 1000 (50/1000)*,
 • PTGm:
  1. 650 (20/650), 800 (32/800), 800 (50/800), 800 (75/800), 1000 (50/1000),
 • PTGM:
  uwaga: przekładnia 2-stopniowaz wałem czynnym równoległy do wału biernego, układ 1-stronny prawy lub lewy

  1. 650 (50/650 )*, 800 ( 50/800 )*, 800 ( 75/800 )*, 1000, ( 50/1000 )*, 1000 ( 75/1000 )*,
   1200 ( 75/1200 ),1200 ( 100/1200 ),
 • PTS Zremb:
  1. 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
 • PTZ:
  1. 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
 • PTP:
  1. 500, 650, 800, 1000,
   (przewoźne z podwoziem i bez podwozia, przenośne z elektrobębnami i z silnikami elektrycznymi),
 • BETHART:
  1. 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
 • KPT:
  1. 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
 • BETHART – PTR:
  1. 650, 800,
 • BETHART – PTRs (wersja spągowa):
  1. 650, 800.

Zakładany zakres produkcji części zamiennych do przenośników taśmowych:

 1. zespół (-y) wysięgnika o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolne wydłużenie konstrukcji, mocowany przegubowo do napędu lub konstrukcji wsporczej,
 2. zwrotnia (-e) najazdowa (-e) do współpracy z przenośnikiem zgrzebłowym podścianowym
  lub wózkiem umożliwiającym zamocowanie różnych typów napędu wysypowego,
 3. przełaz (-y) – przejścia dla ludzi,
 4. pomost (-y) wsiadania i wysiadania, pomosty obsługowe,
 5. zasyp (-y),
 6. zespół (-y) napinający (-e) utrzymujący stałe napięcie taśmy za pomocą siłownika hydraulicznego z układem kół linowych i wózka,
 7. zwrotnia (-e) z zasypem, przystosowana do różnych wariantów zabudowy (praca w układzie
  z przesypem, kosz zasypowy o pochyleniu kątowym, głowica zwrotna jako samodzielny zespół),
 8. zasobnik taśmy składający się z powtarzalnych segmentów o długości 3 m., wózka napinającego, zestawu oporowego z układem pomiaru siły w taśmie oraz ramy końcowej łączącej zespół z trasą przenośnika,
 9. trasy w wykonaniu wiszącym lub stojącym, składające się z powtarzalnych segmentów o długości 3 m. lub 6 m.,
 10. bębny (zespoły bębnów) napędowe, napinające, odchylające, kierujące, w tym ogumowane,
 11. krążniki, zestawy krążnikowe (dolne, górne),
 12. mechanizmy napinający śrubowe,
 13. konstrukcja nośna /rurowa, linowa, ceownikowa, inne/,
 14. zgarniak taśmy powrotnej /czołowy, kasetowy/, inne,
 15. skrobak taśmy zewnętrznej,
 16. skrobak bębnów kierujących,
 17. zrzutnia pługowa, wózek pługowy, wózek zrzutowy,
 18. pętlicowy zasobnik taśmy, pętlica, wózek pętlicy,
 19. prowadnice nosiwa,
 20. przekładnie.

Do przenośników jw. w ciągłej sprzedaży/produkcji są/oferujemy:

 • zestawy wsporcze krążnikowe górne:
  • zestawy wsporcze 2-krążnikowe nieckowe (KWa, NgG: ά = 200; 300),
  • zestawy wsporcze 2-krążnikowe nieckowe nastawne (KWa, ά = 100; 200),
  • zestawy wsporcze 3-krążnikowe nieckowe nastawne – typ normalny (KWa, ά = 100 -150),
  • zestawy wsporcze nieckowe 3-krążnikowy – typ normalny (KWa, T-03200: ά = 200, 300),
  • zestawy wsporcze nieckowe 3-krążnikowy – typ ciężki (KWa, ά = 200)
  • zestawy wsporcze 3-krążnikowe nieckowe (Ng),
  • zestawy wsporcze 3-krążnikowe nieckowe pośrednie (Ng),
  • zestawy wsporcze 2-krążnikowe nieckowe Ng, T-03200),
  • zestawy wsporcze 1-krążnikowe płaskie
   (PgG, KWb, T-03200, TJ-073, TJ-074, T-038000, T-03300, T-039000),
  • zestawy wsporcze 1-krążnikowe płaskie – typ normalny i ciężki (T-03200),
  • zestawy wsporcze nieckowe 3-krążnikowe ogumowane nastawne – typ normalny
   (KWg; ά = 100, 150),
  • zestawy wsporcze nieckowe 3-krążnikowe ogumowane – typ normalny (KWg, ά = 200),
  • zestawy wsporcze nieckowe 3-krążnikowe ogumowane/gładkie – typ ciężki
   (KWg, T-03200, T-038000: ά = 200),
  • zestawy wsporcze nieckowe 3-krążnikowe ogumowane (KWg; ά = 300),
  • zestawy krążnikowe nieckowe górne tarczowe (T-03300),
  • zestawy krążnikowe nieckowe górne tarczowe, typ normalny/ciężki ( T-03300 ),
 • zestawy krążnikowe dolne:
  • zestawy krążnikowe dolne (PdG),
  • zestawy krążnikowe dolne (Nd),
  • zestawy krążnikowe dolne – typ normalny (KWd, T-03200),
  • zestawy krążnikowe dolne – typ ciężki (KWd, T-03200),
  • zestawy 2-krążnikowe płaskie – typ ciężki (T-03300),
  • zestawy 2-krążnikowe nieckowe tarczowe – bez wyprzedzenia (T-039000),
  • zestawy 2-krążnikowe nieckowe tarczowe – z wyprzedzeniem (T-039000),
  • zestawy krążnikowe dolne – typ pierścieniowy (KWe),
  • zestawy krążnikowe tarczowe nieckowe dolne (KWd, PTS),
 • zestawy krążnikowe nieckowe górne – samonastawne (T-03200),
 • zestawy krążnikowe nieckowe z wyprzedzeniem – górne (T-038000),
 • zestawy krążnikowe nieckowe dolne gładkie – bez wyprzedzenia (T-038000),
 • zestawy krążnikowe tarczowe płaskie, dolne – typ normalny ( T-03300),
 • zespoły bębnów napędowych do współpracy z przekładniami typu:
  • 2K, KWDN, KA (rodzaj K / z okładziną /, G / gładki /), jednostronny, dwustronny;
   z czopem walcowym, stożkowym,
 • zespoły bębnów napędowych gładkich/stacjonarnych (KBa, T-014000),
 • zespoły bębnów napędowych gładkich dla hamownika (KBf),
 • zespoły bębnów napędowych ogumowanych lub okładziną parcianą (KBb),
 • zespoły bębnów napędowych ogumowanych lub okładziną parcianą dla hamownika (KBe),
 • zestawy bębnów napędowych ogumowanych jednostronnych/dwustronnych (T-015000),
 • zespoły bębnów napędowych ogumowanych z dwoma czopami (KBd),
 • zespoły bębnów napędowych gładkich podwieszanych (PTS, T-014000),
 • zespoły bębnów odciskowych (KBc),
 • zespoły bębnów kierujących gładkich (M 814-1, T-021000),
 • zespoły bębnów kierujących ogumowanych (T-022000),
 • bębny zwrotne (KBz),
 • rolki kierunkowe (KKd),
 • zespoły rolek kierunkowych dla zestawów wsporczych 1-krążnikowych płaskich
  (KKr),
 • zespoły rolek kierunkowych dla zestawów wsporczych 2-krążnikowych
  (KKr),
 • zespoły rolek kierunkowych dla zestawów wsporczych 3-krążnikowych typu normalnego
  (KKr),
 • zespoły rolek kierunkowych dla zestawów wsporczych 3-krążnikowych typu ciężkiego
  (KKr),
 • blachy osłonowe dla zestawów wsporczych krążnikowych (płaskich, nieckowych) typu normalnego (KSt),
 • blachy osłonowe dla zestawów wsporczych krążnikowych nieckowych typu ciężkiego (KSt),
 • blachy osłonowe dla zestawów wsporczych krążnikowych nieckowych typu normalnego
  (KSt; ά = 300),
 • osłona bębna napędowego (KSd),
 • osłony bębna stacji zdawczej (NBG, NBBP, NBBN, NBBS),
 • osłony bębna stacji zwrotnej (ZBG, ZBS, ZBTI – do podbudowy ZPI; ZBTL – do podbudowy ZPL; ZBTS – do podbudowy ZPS; ZBTC – do podbudowy ZPC; ZBDS – do podbudowy ZPSZBNL – do podbudowy ZNL;),
 • osłony bębnów kierujących (PBP, PBG, PBC, PBCS, PBU, PBD, PBGP, PBGN, PBGZ),
 • osłony stacji pośrednich (PO, POD, POGB, POGD),
 • osłony napinań śrubowych (KSb),
 • wieszaki bębnów kierujących,
 • skrobaki:
  • taśmy (M 817-1, W, T-041000),
  • bębnów kierujących (SB, M 817-5, SBK, T-043000),
  • bębnów podwieszanych (SBP),
 • zgarniaki ( M 817-2, KZa, T-042000 ),
 • zgarniaki taśm powrotnych (KZp),
 • pługi stałe jednostronne lewe (KPc),
 • pługi stałe dwustronne (KPa),
 • zrzutnia pługowa jednostronna/dwustronna (T-044000),
 • wózki zrzutowe bębnowe (T-046000),
 • ograniczenia boczne (M 817-4, PP, M 817-4.1, PPT),
 • prowadnice nosiwa (T-031000, T-037000),
 • wózki pługowe jednostronne/dwustronne (KGa, T-045000),
 • napinacze śrubowe / śruby napinające / (KNm, M 818-1, T-024002),
 • mechanizmy napinające śrubowe (T-024000),
 • wózki napinające (KNl, T025201),
 • stacje napinające końcowe (KNa, T-025000, T-026000),
 • urządzenia napinające stacji pośrednich (PO, PON, M 818-2),
 • hamowniki taśmowe (KHt),
 • konstrukcja stalowa dla stacji napędowych,
 • konstrukcja nośna trasy (T, W), w tym podpory typu: TZ, TW, TS, TH,
 • podwieszenia trasy przenośnika (TK, M 819-1),
 • napędy podwieszane (JUp),
 • sprzęgła elastyczne kabłąkowe (AUw),
 • sprzęgła Oldham’a (ASw),
 • wsporniki przegubowe (JUw),
 • podbudowy:
  • stacji zdawczych (N, M 819-2) – odmiana: NI, NL, NS, NC, NW, NZ,
  • stacji zwrotnych (Z, M 819-3, ZP, ZT, ZN – odmiana: ZNI, ZNL, ZNS, ZNC) – odmiana: ZPI, ZPL, ZPS, ZPC,
  • stacji pośrednich (POP, M 819-4),
  • bębnów kierujących (PBK, PBKL, M 819-5),

Przenośniki pływające – wykaz części zamiennych PP-16/800, PP-17/800:

 • bęben (2572-11-/a, 2598.01.02.00.00/b, 2598.01.02.01.00/b, 2598.01.04.01.01/a, 2598.01.04.01.00/0 ),
 • bęben napędzający ( 2572-11-1a ),
 • wał ( 2572-11-02 ),
 • zestawienie naciągu ( 2572-12-00/a ),
 • bęben zwrotny ( 2572-12-00/a ).

Oferta produkcyjna ( handlowa ) przeznaczona jest również do:

 • odstawy urobku w chodnikach podścianowych kopalń głębinowych,
 • odstawy urobku na głównych drogach transportowych przy dużej koncentracji wydobycia,
 • odstawy urobku na głównych drogach transportowych celem zminimalizowania wymaganej obsługi,
 • jazdy ludzi (po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia).

Z powodzeniem używane są dla celów:

 • odstawy urobku w zakładach eksploatacji kruszyw, kopalniach węgla brunatnego,
 • odstawy materiałów sypkich, kopalin, minerałów, pyłów, odpadów poprodukcyjnych,
 • funkcjonowania systemów instalacji odsiarczania spalin (elektrownie),
 • transportowych w zakładach przeróbczych węgla.

Sprzedawane/oferowane segmenty przenośników taśmowych, cechują następujące parametry:

 • szerokość taśmy od 300 do 2000 mm,
 • możliwość modernizacji istniejących ciągów technologicznych i systemów transportowych,
 • dobór parametrów przenośnika według konkretnej lokalizacji,
 • zapobieganie wzdłużnemu rozcinaniu taśmy,
 • łatwy, szybki montaż (demontaż),
 • trwała, zwarta, sztywna konstrukcja,
 • ciężar jednostkowy elementów składowych,
 • pełną zewnętrzną i wewnętrzną szczelność,
 • zmienną regulowaną wydajność,
 • niski poziom szumów własnych,
 • szybkie dostawy.

Optymalizację procesów produkcyjnych uzyskujemy/możemy uzyskać poprzez zastosowanie w naszych urządzeniach nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym systemów technologicznych zintegrowanych z przenośnikami, wagami, stołami kulkowymi.

Przy projektowaniu, produkcji i kompletacji elementów konstrukcyjnych przenośników uwzględniamy indywidualne życzenia klienta, utrzymując stały zapas magazynowy podzespołów założenia co sprawia, że realizacja dostaw może odbywać się niemal natychmiast.

W naszej ofercie proponujemy specjalne wykonanie przenośników z uwzględnieniem ich środowiska pracy, warunków specjalnych, podwyższonej temperatury.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosuje się:

 • piaskowanie konstrukcji stalowych,
 • malowanie podkładem + farba nawierzchniowa,
 • malowanie proszkowe,
 • cynkowanie.

Przenośniki taśmowe mogą pracować pojedynczo lub w systemie, w układzie pracy pod kątem lub w poziomie, z odchyleniem w prawo i lewo.

W zakresie projektowania konstrukcji przenośników jak i zapewnienia ich jakości współpracujemy z:

 • biurami projektowymi,
 • biurami studiów i projektów (górniczych, energetycznych),
 • ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
 • zakładami doświadczalnymi,
 • jednostkami atestacyjnymi,
 • jednostkami certyfikacji wyrobów,
 • inne, w tym w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową d/producenta, w tym:

W wyniku stałej obserwacji rynku, w sposób ciągły udoskonalamy/istnieje możliwość udoskonalenia zaplecza technicznego i technologicznego, w tym zaplecza naszych odbiorców/klientów – na bieżąco uruchamiamy/istnieje możliwość uruchomienia produkcję (-i ) nowych wyrobów.

Poddajemy/możemy poddać atestacji (testom i badaniom technicznym w jednostkach certyfikujących) szereg rozwiązań projektowych wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniu naszych potencjalnych klientów.

W uzupełnieniu naszej oferty, poza dostawami kompletnych przenośników taśmowych, dostarczamy/dostarczymy krążniki różnych typów, w tym krążniki z podwójnym uszczelnieniem, odporne na działanie wód agresywnych i pyłów (o czym mowa niżej), w tym ich kompletne zestawy.

Rodzaje stosowanych uszczelnień:

 • uszczelnienie labiryntowe, wersja standard,
 • uszczelnienie labiryntowe, z odrzutnikiem – typ I,
 • uszczelnienie labiryntowe, wargowe – typ II.

Typoszereg krążników:

 • krążniki gładkie ∅ 51, ∅ 60,3, ∅ 89, ∅ 108, ∅ 133, ∅ 133 – inny rodzaj osi,
 • krążniki gładkie girlandowe ∅ 89, ∅ 108, ∅ 133, ∅ 159,
 • krążniki kierunkowe ∅ 63,5, ∅ 89, ∅ 108,
 • krążniki pierścieniowe ∅ 108, ∅ 133, ∅ 159,
 • krążniki tarczowe ∅ 108, ∅ 133,
 • krążniki odciskowe ∅ 133.

Konstrukcje dostosowane są do obciążeń wynikających z gęstości nasypowej (0,8-1,5 g/cm3) oraz do pracy w warunkach zanieczyszczenia występującego w górnictwie węglowym.

Merytoryczna treść każdego indywidualnego pakietu dokumentacji zawarta jest w dokumentacji techniczno-ruchowej stanowiącej integralną część przedmiotowej dokumentacji, odpowiada ona wszelkim wymogom stawianym tego typu projektom wykonawczym, nadto są lub mogą być przedmiotem dopuszczeń, np. Wyższego Urzędu Górniczego, który nadzoruje funkcjonowanie polskich kopalń węgla kamiennego i innych użytkowników. w jej treści zawarte są wszystkie istotne dane niezbędne do produkcji i eksploatacji urządzeń wykonanych w oparciu o przedmiotową dokumentację.
patrz wykaz dyrektyw Unii Europejskiej i krajowe akty prawne

Dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
– załącznik
informacje ogólne

AKREDYTOWANE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE

 1. Biuro Badań Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie
 2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 3. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” w Katowicach
 4. Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” w Gliwicach
 5. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 6. Centrum Innowacji Technicznych „INOVA” Sp. z o.o. w Lubinie
 7. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC” Sp. z o.o. w Gliwicach

JEDNOSTKI UPOWAŻNIONE DO BADAŃ,
W PRZYPADKU,
GDY DO OCENY DANEGO WYROBU BRAK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

Wyższe uczelnie techniczne

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki – Katedra Telekomunikacji
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych oraz Katedra Górnictwa Podziemnego
  Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu – Laboratorium Badan Atestacyjnych Urządzeń Wiertniczych
  i Eksploatacyjnych
 2. Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii – Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
  Wydział Górnictwa i Geologii – Instytut Mechanizacji Górnictwa
 3. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu
  Wydział Elektryczny – Instytut Energoelektroniki
  Wydział Górnictwa – Instytut Górnictwa – Laboratorium Transportu Taśmowego
  Wydział Mechaniczny – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Pozostałe jednostki organizacyjne

 1. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
 2. Centrum Badan i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach
 3. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „CUPRUM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
 4. Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu
 5. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 6. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Moratex” w Łodzi
 7. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „BUDOKOP” w Mysłowicach
 8. Polska Akademia Nauk – Instytut Mechaniki Górotworu w Krakowie

Podmioty gospodarcze, które mogą się ubiegać o dopuszczenie

Z wnioskiem o dopuszczenie wyrobu do stosowania w zakładach górniczych może wystąpić:

 1. dostawca – producent, upoważniony przedstawiciel producenta, dystrybutor lub importer,
 2. dostawca wyrobu finalnego – w odniesieniu do maszyn i urządzeń składających się z podzespołów wykonywanych przez różnych producentów,
 3. przedsiębiorca, który wykonał lub nabył wyrób lub inny podmiot – w odniesieniu do maszyn i urządzeń, wykonanych lub zakupionych jednostkowo, które będą stosowane w obrębie własnego zakładu górniczego.

Zakres wyrobów podlegających procedurze dopuszczeniowej

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładu górniczego – wyroby, które są zamieszczone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. podlegają procedurze roszczeniowej określonej w tym rozporządzeniu, są to:

 • elementy górniczych wyciągów szybowych
 • maszyny wyciągowe
 • naczynia wyciągowe
 • koła linowe
 • zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych
 • zawieszenia nośne naczyń wyciągowych
 • wciągarki wolnobieżne
 • urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej
 • wyodrębnione zespoły elementów wymienionych powyżej
 • głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych
 • urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszane, kolejki spągowe oraz ich podzespoły
 • wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napadem spalinowym do przewozu osób
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego
 • systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych
 • taśmy przenośnikowe
 • sprzęt strzałowy
 • urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych
 • wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

Należy pamiętać, że poddanie maszyny lub urządzenia procedurze dopuszczeniowej nie zwalnia dostawcy z obowiązku wykazania zgodności dostarczanego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nowego podejścia i oznaczenia go znakiem CE (chyba że wyrób nie jest objęty żadną z dyrektyw nowego podejścia).

Procedura dopuszczeniowa

W odniesieniu do wyrobów wymienionych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. i przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych ma zastosowanie procedura dopuszczeniowa określona w tym rozporządzeniu.

Wydanie decyzji przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zezwalającej na stosowanie danego wyrobu w zakładach górniczych jest poprzedzone jego badaniem i oceną w upoważnionej jednostce.
Przebieg procesu dopuszczania wyrobów wymienionych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. przedstawia rysunek 1 – patrz załącznik.

Na podstawie analizy sposobów potwierdzania zgodności wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, można stwierdzić, że:

 • decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w ruchu zakładu górniczego są wydawane zawsze na podstawie badań i oceny, przeprowadzonych przez niezależne jednostki organizacyjne (tzw. „trzecią stronę”).
 • pierwszeństwo w dokonywaniu badań wyrobów, w ramach procedury dopuszczeniowej, mają laboratoria, akredytowane w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 wraz z późniejszymi zmianami).
  W przypadku, gdy do przeprowadzenia badań brak akredytowanego laboratorium, ocenę wyrobu dokonuje się na podstawie badań przeprowadzonych w innych laboratoriach badawczych lub przez upoważniona, w rozporządzeniu w sprawie dopuszczania, jednostkę.

Pierwszeństwo akredytowanych laboratoriów badawczych w wykonywaniu badan wyrobów w ramach procedury dopuszczeniowej wynika m.in. z następujących przesłanek:

 1. laboratoria badawcze są zorganizowane i działają według zasad określonych w normie europejskiej PN-EN ISO 17025:2001,
 2. nad akredytowanymi laboratoriami badawczymi ciągły nadzór sprawuje Polskie Centrum Akredytacji poprzez systematyczne audyty certyfikujące i kontrolne,
 3. przepisy górnicze nie precyzują wymagań (kryteriów) dla jednostek upoważnionych do wykonywania badań i oceny wyrobów, jeżeli nie są one objęte zakresem akredytacji jakiejkolwiek laboratorium badawczego.Zatem może to prowadzić do stosowania różnych metod i zasad oceny wyrobów.

Dokumentacja
stanowiąca podstawę wydania decyzji dopuszczającej wyrób do stosowania w zakładach górniczych

Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie dopuszczenia danego wyrobu jest wydawana po rozpatrzeniu sprawy w drodze postepowania administracyjnego. Warunkiem wszczęcia procedury jest złożenie w Wyższym Urzędzie Górniczym wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek o dopuszczenie powinien zawierać dane dotyczące wyrobu, podmiotu ubiegającego sic o dopuszczenie (siedziba, pełnomocnik) oraz dane producenta.

Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja w języku polskim zawierająca:

 • ogólny opis wyrobu,
 • niezbędna obliczenia projektowe parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo,
 • rysunki lub schematy dotyczące maszyn i urządzeń, układów oraz podzespołów, od których zależy bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe,
 • deklarację dotyczącą spełnienia przez wyrób wymagań technicznych,
 • wyniki badań wraz z oceną wyrobu, sporządzoną przez upoważnioną do przeprowadzenia badan i oceny wyrobów,
 • w przypadku produkcji seryjnej – certyfikat systemu zarządzania jakości lub inny sposób udokumentowania powtarzalności cech wyrobu,
 • dokumentację techniczno-ruchową,
 • sprawozdanie i wyniki z prób wyrobu w warunkach ruchu zakładu górniczego (tylko w przypadku nowatorskich i złożonych wyrobów, których bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe nie były potwierdzone użytkowaniem w ruchu zakładu górniczego).

W przypadku wyrobów, o których mowa w art.111 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze” do wniosku należy dołączyć, sporządzone w języku polskim, dokumenty stanowiące podstawę wyprodukowania lub dopuszczenia wyrobu do obrotu, w szczególności wyniki jego badań.

Treść dokumentacji techniczno-ruchowej wyrobów podlegających procedurze dopuszczeniowej

Bezpieczeństwo stosowania wyrobów w dużej mierze zależy od przekazania użytkownikowi wyczerpującej i pełnej informacji o wyrobie. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r., dokumentacja techniczno-ruchowa powinna zawierać:

 • dane techniczne,
 • identyfikację zagrożeń powodowanych przez wyrób w czasie jego użytkowania,
 • instrukcję bezpiecznego użytkowania wyrobu i informacje o konieczności podejmowania szczególnych środków bezpieczeństwa,
 • warunki stosowania wyrobu uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów, konserwacji, napraw i regulacji.

Wyrób dopuszczony do stosowania w zakładach górniczych musi byś oznaczony przez dostawcę znakiem dopuszczenia, jego numerem i rokiem wydania (tabela nr 4 – patrz załącznik).

Znaki dopuszczenia

 1. Znak: GX – wyrób: Systemy budowy przeciwwybuchowej
 2. Znak: GE – wyrób: Systemy w wykonaniu normalnym oraz maszyny i urządzenia elektryczne
 3. Znak: GM – wyrób: Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz taśmy przenośnikowe
 4. Znak: GG – wyrób: Sprzęt strzałowy

Okres ważności dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych

Decyzja o dopuszczeniu wyrobu jest wydawana na czas określony nie dłuższy niż 5 lat i może być w tym okresie uchylona lub zmieniona. Następuje to w sytuacji, kiedy wyrób nie spełnia wymagań technicznych, mających wpływ na poziom bezpieczeństwa wyrobu.

Porównanie okresu ważności decyzji dopuszczeniowych wydanych na podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 92 poz.434), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 125 poz.1064) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99 poz.1003) przedstawia tabela 5 – patrz załącznik.

Wymagania techniczne dla wyrobów

Wymagania techniczne zamieszczone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. są dla producentów podstawą do projektowania wyrobów, a dla jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań, kryteriami ich oceny. Wymagania techniczne są określone dla każdej grupy wyrobów podlegających dopuszczeniu (wymienionych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia).

Obecnie obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych dzielą się na:

 1. Przepisy dotyczące budowy, konstrukcji – Załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
  (Dz. U. Nr 99 poz.1003).
 2. Przepisy dotyczące eksploatacji – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
  (Dz. U. Nr 139 poz. 1169).

Przepisy wymienione w pkt.1 stosuje się przed oddaniem wyrobu do ruchu w zakładzie górniczym, natomiast w pkt.2 w trakcie eksploatacji. Z punktu widzenia oceny wyrobu znaczenie posiadają wymagania techniczne wymienione w pkt. l. Przepisy dotyczące eksploatacji mogą mieć jedynie wpływ na treść dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny lub urządzenia. Dokumentacja ta powinna albo zawierać albo odwoływać się do wymagań eksploatacyjnych wymienionych w tych przepisach. Kryteria techniczne zawarte w Załączniku nr 2 są wymaganiami obligatoryjnymi. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. podczas omawiania niektórych wymagań bezpieczeństwa przywołuje polskie normy, które z tego powodu stają się normami, które należy uwzględniać na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania, czy oddawania do eksploatacji.

Wymienione wyżej laboratoria wykonują prace pomiarowe i badawcze w następujących obszarach:

 • Pomiary wielkości elektrycznych,
 • Badania napędów elektrycznych,
 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Pomiary przebiegów szybkozmiennych i czasów zadziałania,
 • Badania iskrobezpieczeństwa obwodów,
 • Badania wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • Pomiary temperatur i przyrostów temperatur,
 • Pomiary rezystancji powierzchniowej, skrośnej i punkt-punkt,
 • Badanie stopnia ochrony IP,
 • Badania środowiskowe,
 • Pomiary wielkości geometrycznych,
 • Badanie układów hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych,
 • Pomiary wielkości mechanicznych,
 • Pomiary wielkości akustycznych (hałas na stanowisku pracy, moc akustyczna),
 • Pomiary parametrów wibracyjnych,

Prowadzone pomiary mogą być prowadzone:

 • w siedzibie laboratorium,
 • w miejscu wskazanym przez klienta lub producenta.

Laboratoria prowadzą badania i działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, po pozyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji …

 1. Urządzeń elektrycznych pracujących w przestrzeniach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem, między innymi:
  • urządzeń przesyłowo-rozdzielczych,
  • łączników,
  • transformatorów,
  • zabezpieczeń,
  • napędów elektrycznych,
  • opraw oświetleniowych,
  • elektrycznych maszyn wirujących,
  • urządzeń łączności i sygnalizacji,
  • zasilaczy sieciowych prądu stałego,
  • urządzeń automatyki, sterowania i transmisji,
  • czujników, przetworników pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • obudów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 2. Urządzeń nieelektrycznych pracujących w przestrzeniach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem, między innymi:
  • hydrauliki siłowej,
  • elementów układów sterowania,
  • lokomotyw szynowych,
  • wozów samojezdnych,
  • rurociągów hydraulicznych,
  • agregatów sprężarkowych,
  • pomp hydraulicznych.
 3. Przewodów i węży hydraulicznych wysokociśnieniowych.
 4. Napędów mechanicznych.
 5. Krążników górniczych.